เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.ตู้แช่เพื่อการค้าไทย.com จัดทำขึ้นโดยบริษัท ชลบุรี เอสพี มาร์ท จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล และเป็นช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เว้นแต่จะได้ระบุสิทธิ์อื่นไว้ในหน้าเว็บนั้นๆ

ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www. ตู้แช่เพื่อการค้าไทย.com ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้งานบนเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ ทำการโฆษณา เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทฯ โดยชัดแจ้ง หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นผลให้เผยแพร่ซึ่งข้อความ ภาพ หรือสื่ออื่นใด อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ผิดต่อศีลธรรมอันดีหรือผิดกฎหมาย บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว หรือต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า